Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

hellodave
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hellodave
hellodave
Reposted fromshakeme shakeme vianamehercarmen namehercarmen
hellodave
3621 6a67
hellodave
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi vianamehercarmen namehercarmen
hellodave
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
hellodave
1076 ddee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hellodave
2299 b2a8 500
hellodave
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianamehercarmen namehercarmen
hellodave
hellodave
hellodave
hellodave
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
hellodave
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viafoodforsoul foodforsoul

February 03 2019

hellodave
hellodave

March 17 2017

hellodave

March 05 2017

hellodave
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viausual usual

February 28 2017

hellodave
"Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze."
— Halina Poświatowska - "Opowieść dla przyjaciela"

June 01 2015

7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viausual usual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl